• Lied van Harderwijk

  Op 6 januari 2016, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harderwijk is het Lied van de Stad gezongen door de 13-jarig Harderwijker Marc Gonkel.

   

  Harderwijk | Het Lied van de Stad

  (Tekst & Muziek: Willem Gunneman)

   

  Ik ken aan de boorden

  Van water en meer

  Een stad met allure

  En pracht van weleer

  Op een steenworp afstand

  Van bossen en groen

  Waar de koeien nog grazen

  En ieder seizoen

  Het verhaal van een stad klinkt

  Dat iedereen kent

  Een stad waar je eens

  En altijd Welkom bent

   

  Refrein:

  Ik zing mijn lied

  En mijn zinnen die juichen

  Het lied van een stad

  Dat me blij maakt en rijk

  Een stad die omarmt

  En je even doet buigen

  Uit louter respect

  Voor mijn Stad Harderwijk

   

  Een bruisende stad

  Die je uitdaagt en speelt

  Met verleden en heden

  En niemand verveelt

  Stad van genieten

  En het goede zijn

  Van heerlijke winkels

  En feest op het plein

  Van aloude stegen

  Een groots monument

  Een stad waar je eens

  En altijd welkom bent

   

  Refrein:......

  Ik zing mijn lied

   

  Een dolfijne stad

  Waar de trots volop klinkt

  Waar een ieder van blijdschap

  zijn lied Harder zingt

  Waar klinkers verhalen

  Van toen naar verluid

  De poorten wijd open

  De stad nodigt uit

  Ontdek Harderwijk

  En beleef elk moment

  In een stad waar je eens

  en altijd welkom bent

   

  Refrein:.......

  Ik zing mijn lied

   

 • Regels van de Kleedjesmarkt

  Regels met betrekking tot de Kleedjesmarkt (voorheen Vrijmarkt):

   

  1. De straten dienen vrijgehouden te worden in verband met doorgang van hulpverleningsvoertuigen (3.5 m breed en 4.2 m hoog). Ook zijn hier alleen kleedjes toegestaan.
  2. Kramen zijn alleen op de Vischmarkt toegestaan.
  3. Op de Boulevard is de kleedjesmarkt verboden.
  4. Het is verboden etenswaren en dranken zonder vergunning te verkopen. Deze vergunning wordt door de gemeente via Oranjevereniging verstrekt. Vergunninghouders wordt een plek toegewezen op de Vischmarkt. Op deze plaats kan niemand anders staan!
  5. Commerciële handel is verboden en wordt van de Kleedjesmarkt verwijderd.
  6. Plaatsnemen mag alleen achter de oranje krijtstrepen in de straten.
  7. Het is verboden levende dieren te verkopen.
  8. Spijkers/pennen in de grond slaan is verboden.
  9. Op 26 april mogen vanaf 18.00 uur de verkoopplekken worden ingenomen.
  10. Verkopen mag pas op 27 april vanaf 06.00 uur.
  11. Verkoopwagens zijn niet toegestaan. Uitgezonderd de vergunninghouders.
  12. Er staan op de Kleedjesmarkt vuilcontainers. Afval, overgebleven goederen en vuil dienen hierin gedeponeerd te worden.
  13. Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van politie, brandweer en organisatie op te volgen.
  14. Het deelnemen aan de Kleedjesmarkt geschiedt geheel op eigen risico. De Oranjevereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit en verkooptransacties op de Kleedjesmarkt.
  15. De Kleedjesmarkt sluit om 16.00 uur

   

   

  Dank voor uw medewerking en veel Oranjeplezier!

  Namens het bestuur van de Oranjevereniging Harderwijk

   

   

  PLATTEGROND KLEEDJESMARKT

   

 • ANBI

  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

   

  De Oranjevereniging Harderwijk is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar kan zijn van de inkomstenbelasting.

   

  Onderstaande gegevens zijn voor u van belang:

  1. Te naam stelling: Oranjevereniging Harderwijk
  2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscal nummer is: 00.46.00.344
  3. Postadres: Stationslaan 18, 3842 LA Harderwijk
  4. De Belastingdienst heeft Oranjevereniging Harderwijk aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
  5. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
   ls een instelling door de Belastingdienst aangewezen als ANBI, dan kan een donateur giften van de inkosten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.
  6. Doelstelling van Oranjevereniging Harderwijk: De bevolking, door middel van feestelijke activiteiten, de gelegenheid bieden om hun genegenheid aan het Oranjehuis te tonen.
   De feestelijkheden worden georganiseerd de avond vóór - en op Koningsdag.
  7. Uitgangspunt van de feestelijkheden is dat het geheel een familiedag moet zijn. Dit houdt in dat er, afhankelijk van de beschikbare gelden, feestelijkheden georganiseerd worden voor alle bevolkingsgroepen.
  8. Het programma kent daarbij een aantal basiseenheden: De aubade, de Vrijmarkt, Het Kinderpark, het Oranjeconcert, veel gezellige muziek.
   Gepoogd wordt om zoveel mogelijk alle pleinen van de binnenstad te gebruiken: Het Strandeiland, Molenplein, Markt, Hortuspark, Vischmarkt.
  9. Bestuurssamenstelling: zie hiervoor het kopje: BESTUUR.
   Bestuursleden van Oranjevereniging Harderwijk worden niet beloond voor hun werkzaamheden.
   Het programma wordt in de plaatselijke kranten en op onze website gepubliceerd. Het nieuwe programma wordt half april gepubliceerd.
  10. Financiële verantwoording boekjaar 2018
 • ALV 2018

  Notulen Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging

  Woensdag 11 april 2018

  Stadsmuseum

  Afwezig: Reinder Klopman, Edwin Mol,

  Afgemeld: de heren Rob Daamen, Bert Kaasschieter en de dames Karien van der Werff, Marjoleine Brielsman.

   

  Aanwezig: 25 leden (13 leden die niet vrijwilliger zijn)

   

  Opening

  Peter opent de vergadering met aandacht voor onze nieuwe layout en website. Als het voorjaar zich aan dient dan dient ook de ALV zich aan.

  Vorig jaar werd de Koning 50 en omdat Peter zelf in het onderwijs zit wil hij vandaag stil staan bij dienst loopbaan. Van basisonderwijs en middelbaar onderwijs in Baarn en ging daarna naar het Lyceum in Den Haag. Slotopleiding in Wales.

  Daarna dienstplicht bij de Marine en gestudeerd in Leiden. Geschiedenis bij de broer van Peter. In 1993 afgestudeerd en daarna zijn groot vliegbrevet in het leger. Het is een moderne Koning en Koningin. Wellicht dat Peter daar volgend jaar meer over verteld.

  Nu in het museum met dank voor Carolien Keus (zij zal na de pauze de rondleiding verzorgen)

   

  Vaststellen notulen 5 april 2017

  De notulen waren niet meegestuurd met de uitnodiging en daarom zijn ze uitgeprint op de stoelen neergelegd zodat de leden kennis kunnen nemen van deze. De vorige vergadering stond in het teken van Bert Kaasschieter dus jammer dat hij vandaag niet aanwezig zijn.

   

  Jaarverslag penningmeester

  Wessel licht zaken toe omtrent de balans van 2017. Er is een voordeel van 5.600,- dit jaar met een balanstotaal van 21.784,-

  Er is goed gelet op de kosten en gericht gewerkt naar een situatie dat wij als vereniging een reserve hebben die voldoende is om een jaar te overbruggen. Dat dit gelukt is in 2 jaar is een geweldig resultaat.

  Begroting voor het jaar 2018 is een resultaat met een voordeel van 4.300

  De contributies nemen toch iets toe en daarmee is de dalende trend gebroken. Vooral het herinvoeren van de acceptgiro heeft daarbij geholpen. Leidt wel tot iets meer kosten, maar het is de moeite waard.

   

  Kascontrole

  Jack van Zundert doet het woord namens de kascontrolecommissie. Jack van Zundert (1e) en Jan ter Steeg (2e) hebben de controle samengedaan op 4 april 2018. Aalt Boonen was reserve dit jaar. Er worden complimenten uitgesproken voor de verwerkingen en per acclamatie goedgekeurd. Aalt Boonen en Jan ter Steeg zijn nieuwe kascontrolecommissie. Nieuwe reserve is de heer Pothmann.

   

  Verslag van de secretaris

  Dit jaar wordt het opgelezen als voortzetting van de traditie. Wel zonder foto maar een groot gat om te vullen.

   

   

  Benoeming nieuwe bestuursleden

  Na jaren samenwerking met Mieke was zij bereidt om deel te nemen. Zij werkte bij Handhaving en na haar pensioen doet zij nu mee met de vergunning. Zij is nu al onmisbaar en zij doet een belangrijke taak namelijk de vergunningsaanvraag. Nu al dankbaar en van harte welkom bij het bestuur.

  Voorgesteld wordt om Mieke Scholten voor te dragen als nieuw bestuurslid. Wessel Hees zal dit jaar het penningmeesterschap overdragen aan mejuffrouw Hees. Hij licht dit in de vergadering toe vanwege drukte en wil graag zijn dochter voorstellen. Volgend jaar zal hij dan formeel overdragen aan Robin. Ellen Nijhof zal haar plek als aspirant overdragen aan haar zoon. Er vindt dus familiaire verjonging plaats. Na 6 jaar van Ellen en Wessel plek voor de verjonging.

   

  Filmpje

  Getoond wordt het filmpje van 2017 gemaakt door Melvin Maas.

   

  Programma 2018

  Nieuw onderdeel namelijk de opening van de Boulevard op 26 april voorafgaand aan Koningsnacht. Van 21.30 tot 22.00 uur

  Harderwieks Oranjefeest van de Rotary

  Koningsnacht Live door de HOM

  Vrijmarkt (kleedjesmarkt met oranje krijtverf)

  Aubade met een tent op de Markt

  Oude Vissershaven (met mijnen, fokhijsen en sloeptaxi)

  Koningsloop

  Kinderpark in Hortus

  Dweilorkesten en 4 koren

  Oranjeconcert Harderwijks Mannenkoor

   

  Rondvraag: Kan een film ook meer gebruikt worden als vastlegging van verhalen en anekdotische gebeurtenissen.

  Antw: Fotografen lopen rond en filmpjes kunnen ingestuurd worden.

  Vraag: Veel foto’s maar doen wij ook Instagram?

  Antw: gebeurt al en wellicht een eigen hashtag.

  Vraag: presentielijst ontbreekt

  Antw: goed tip.

  Vraag: 5 mei organisatie?

  Antw: wel besproken, maar als organisatie krijgen wij het niet rond.

   

 • Extra

  Het Vlaggenprotocol

   

   

  Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie opgesteld.

  Deze instructie geldt voor zowel nationale en lokale overheden. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd onderstaande instructie te volgen.

  31-01 Verjaardag prinses Beatrix

  10-04 Verjaardag prinses Ariane

  27-04 Verjaardag Koning Willem Alexander

  26-04 Koningsdag

  04-05 Dodenherdenking (vanaf 18.00uur - zonsondergang, halfstok)

  05-05 Bevrijdingsdag

  17-05 Verjaardag Koningin Maxima

  26-06 Verjaardag prinses Alexia

  15-08 Formeel einde 2e wereldoorlog

  07-12 Verjaardag prinses Amalia

  15-12 Koninkrijksdag

   

  Op Koningsdag en op verjaardagen van genoemde leden van het koninklijk huis mag met oranje wimpel worden gevlagd.

  Het hijsen van de vlag geschiedt bij zonsopgang, het strijken bij zonsondergang.

  Bij het voldoende verlichten van de vlag is het toegestaan de vlag in het donker te laten hangen.

  Bij het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst in top gehesen waarna de vlag gestreken wordt totdat het midden van de vlag de hoogte van de normale vlaghoogte heeft bereikt.

  Bij het strijken wordt de vlag eerst weer in top gehesen, waarna de vlag gestreken kan worden.

   

   

  Het Koningshuis

   

  Klik hier als u op zoek bent naar meer informatie en het laatste nieuws over ons Koningshuis

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Volkslied 'het Wilhelmus'.

   

  Bekijk hier ons Nederlandse Volkslied 'het Wilhelmus'.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Privacy-verklaring

  Privacyverklaring

   

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Oranjevereniging Harderwijk verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers aan activiteiten of andere betrokkenen in welke vorm dan ook.

  Indien je lid wordt van de Oranjevereniging Harderwijk, opgeeft voor een activiteit, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Oranjevereniging Harderwijk verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.

  Wij adviseren je om deze verklaring goed door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

   

  1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Oranjevereniging Harderwijk.

  Je kunt ons bereiken via info@oranjevereniginghaderwijk.nl

   

  2. Welke gegevens verwerkt de Oranjevereniging Harderwijk en voor welk doel

  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

  b) adresgegevens

  c) bankrekeningnummer

  2.2 In het kader van jouw deelname aan activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

  b) adresgegevens

  c) emailadres

  d) telefoonnummer

  2.3 De Oranjevereniging Harderwijk verwerkt de in sub 2.1 en sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

  b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten van de Oranjevereniging Harderwijk.

  c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te kunnen verwerken.

   

  3. Bewaartermijnen

  De Oranjevereniging Harderwijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  De Oranjevereniging Harderwijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens welke verwerkt worden voor deelname aan haar activiteiten vanaf het moment van inschrijving tot een redelijke termijn, met een maximum van 10 jaar, na afloop van de betreffende activiteit.

   

  4. E-mail berichtgeving

  De Oranjevereniging Harderwijk gebruikt je naam en e-mailadres om je te informeren over je lidmaatschap, te vragen naar feedback of over deelname aan activiteiten. Afmelden voor e-mails over je lidmaatschap of feedbackformulieren kan door een e-mail te sturen naar info@oranjevereniginghaderwijk.nl.

   

  5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

  Oranjevereniging Harderwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  Deelnemers jonger dan 16 jaar waarvan de Oranjevereniging Harderwijk persoonsgegevens verwerkt, zullen we vragen om het e-mailadres van de ouders. De ouders van de deelnemers jonger dan 16 zullen wij vragen om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer voor het ingeschreven activiteit geen akkoord is ontvangen, kan hij/zij niet deelnemen.

  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@oranjevereniginghaderwijk.nl

   

  6. Cookies

  Oranjevereniging Harderwijk gebruikt alleen functionele cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

   

  7. Geautomatiseerde besluitvorming

  Oranjevereniging Harderwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Oranjevereniging Harderwijk) tussen zit.

   

  8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  8.1 Inzagerecht

  Via de ledenadministratie van de Oranjevereniging Harderwijk kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Oranjevereniging Harderwijk zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

  8.2 Bezwaar maken

  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur via de e-mail (info@oranjevereniginghaderwijk.nl).

  8.3 Vragen & klachten

  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Oranjevereniging Harderwijkje persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het bestuur via de e-mail (info@oranjevereniginghaderwijk.nl).

  8.4 Contact

  Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur via de e-mail (info@oranjevereniginghaderwijk.nl).

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie

  je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Oranjevereniging Harderwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  9. Wijzigingen

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt en gepubliceerd. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring door te kijken op veranderingen.

 • Aubade-flyer 2019

  Aubade-flyer 2019

Voel je betrokken

Oranjevereniging Harderwijk © 2016 | Alle rechten voorbehouden Fotografie : o.a. Anneke Immink | Website en ontwerp : i.o.v. Oranjevereniging Harderwijk

Contact Informatie

Oranjevereniging Harderwijk © 2016 | Alle rechten voorbehouden

Fotografie : o.a. Anneke Immink | Website en ontwerp  i.o.v. Oranjevereniging Harderwijk

 

Oranjevereniging Harderwijk